Garantiitingimused

1. Salalux AS pakub kõigile enda poolt edasi müüdud seadmetele garantii vastavalt tootjate poolt kehtestatud garantiitingimustele ning annab omapoolse garantii paigaldatud süsteemile ja teostatud töödele 12 kuud.

2. Garantiiaja alguseks loetakse seadmete üleandmise-vastuvõtuakti päeva.

3. Kui toote garantiiaja kestel ilmneb seadme või süsteemi normaalset kasutamist või teenindamist takistavaid puudusi, mis on tingitud valmistajatehase defektist või töö kvaliteedist, teostab Salalux AS garantiiremondi või asendab seadme omal kulul, arvestades alljärgnevaid tingimusi:

3.1. Garantii kehtib ainult ostudokumendi originaali esitamisel ostja poolt või juhul, kui ostja initsiatiivil on selgelt tõendatud seadme või süsteemi päritolu ja soetamise kuupäev. Garantiiremondi kohtustust ei ole, kui eelmainitud tingimused ei ole täies ulatuses täidetud.

3.2. Garantii kehtib ainult defektidele, mis on tingitud ebakvaliteetsest materjalist, konstruktsioonist või Salalux AS poolt teostatud töö kvaliteedist.

4. Garantii ei hõlma järgmist:

4.1. seadmete/süsteemide perioodilist hooldust;

4.2. seadmete/süsteemide konfiguratsiooni muutmist;

4.3. seadme normaalsest kasutamisest ja kulumisest põhjustatud detailide hooldust, remonti, puhastamist ja vahetust;

4.4. toote kasutamisel vigastatud kaitsmete, signaallampide, klaasosade, korpuste kattepaneelide jms. vahetust;

4.5. kasutuse eripäradest või kasutaja soovist tingitud tarkvara uuendamist;

4.6. vea tuvastamist, juhtudel, kui selgub, et defekti ei esinenud ja tegu oli seadme ebasihipärase kasutamisega.

5. Garantii ei kehti juhtudel, kui toote kahjustused on tingitudjärgmistest asjaoludest:

5.1. väärtarvitamine või hoolimatu kasutamine, kaasaarvatud, kuid mitte ainult toote/süsteemi kasutamine, selleks mitte ettenähtud eesmärkidel või töörežiimides kasutamis- ja hooldusnõudeid eirates ning toote/süsteemi kasutamine sellisel moel, mis on vastuolus kehtivate tehniliste tingimuste või ohutusnõuetega;

5.2. remonditööd, mis on teostatud selleks mittevolitatud (juriidiliste või füüsiliste) isikute poolt. Seadme avamine selleks mittevolitatud isiku poolt;

5.3. õnnetused, loodusõnnetused ning muud põhjused, kaasaarvatud, kuid mitte ainult, valest ventilatsioonist, äikesest, elektrivõrgu ülepingest, veest, tulest ning rahvarahutustest või vandalismist tingitud kahjustused.

5.4. Seadet ei loeta materjali, konstruktsiooni, tootmiskvaliteedi poolest defektseks, kui seda kasutatakse paigaldistes või tingimustel, mille jaoks seade ei ole algselt väljatöötatud ja toodetud, ning seda tuleb kohaldada, muuta või sobitada vastavalt olukorra eripäradele, näiteks värvida, muuta seadme kinnitust jne. Garantii korras ei hüvitata taoliseks kohaldamiseks, muutmiseks või sobitamiseks tehtud kulutusi (juhul kui seade läheb garantii korras vahetamisele maksab uuesti kohaldamise/värvimise kulu Tellija).

5.5. Salalux AS teostab garantiiremonti vastavalt kliendi poolt, kas suuliselt või kirjalikult, esitatud seadme normaalse töö puuduste kirjeldusele. Salalux AS ei vastuta garantiiremonti toodud seadme veakirjelduses esitatud vigade avastamise ja kõrvaldamise eest, kus põhjus tuleneb teiste seadmete vigadest või kasutuskeskkonna mittevastavusest (kliendi poolt paigaldatud toite või võrgu seadmed, valesti ehitatud kaablivõrgud).

5.6. Garantiiajal teostatud seadme remont annab õiguse ainult rikke kõrvaldamiseks vahetatud detailide, sõlmede või kaablivõrkude garantiiaja pikendamiseks, kuid ei anna õigust paigaldise, kui terviku garantii pikendamiseks ega garantiiaja uuesti alustamiseks. Käesoleva garantii tingimustega kooskõlas oleva remondi käigus kohustub Salalux AS defektsed osad välja vahetama samade või vajadusel võrdväärsete, kvaliteetsete osade vastu. Garantii korras vahetatud rikkis varuosad kuuluvad garantii andjale.

6. IP-põhiste ja võrku ühendatud seadmete nagu nt. valve-, arvuti,- videovalve- ja läbipääsusüsteemide tarkvarauuenduste tegemine on omaniku kohustus. Garantii alla ei kuulu vajalike tarkvarauuenduste tegemata jätmisest tulenevad seadmestike häired ja rikked.

7. Garantiitingimused ei kata seadme vea poolt põhjustatud kaudsete ega otseste kahjude hüvitamist kliendile.

8. Garantiiremondi teostamise kohaks on Salalux AS kontor aadressil Mäepealse 2, Tallinn 12618. Garantii ei kata lisakulutusi, mis võivad kliendil tekkida seadme monteerimisest või transpordist Salalux´i kontorisse. Garantiiremonti vajava seadme demonteerimise ja transpordi tööd teostab Salalux AS eraldi kehtiva hinnakirja alusel.

9. Juhul, kui garantiitööde käigus selgub, et remonditavale seadmele garantiitingimused ei kehti, siis Salalux peatab tööd ning teavitab klienti kirjalikult garantii mittekehtivusest ning koostab remondi hinnangulise maksumuse. Kui klient ei soovi tellida seadme edasist remonti, siis on Salalux´il õigus esitada kliendile arve seni teostatud teenuste ja kulutatud materjalide osas.