Garantiitingimused

garantiitingimused

 

1. Salalux AS annab kõigile otseselt enda poolt müüdud üksiktoodetele ja süsteemidele üldised garantiitingimused. Seadmetele, millised ei ole toodetud Salalux AS-is ning milliste edasimüüjaks on Salalux AS, kehtivad tootjapoolsed detailsed garantiitingimused. Samuti kehtivad Salalux AS poolt edasi müüdavate teiste firmade toodangule tootja poolt kehtestatud garantiiajad. Salalux võimaldab kõigil ostjatel tutvuda iga konkreetse toote tootjapoolsete garantiitingimustega.

2. Salalux AS garanteerib tema poolt müüdud toodetele (sealhulgas seadmetele ja süsteemidele) müümise hetkest alates 12 (kaheteist) kuu jooksul tootjagarantii toodete materjalide, konstruktsiooni ja tootmisprotsessi kvaliteedi osas ning 24 (kahekümne nelja) kuu jooksul omapoolse garantii defektide ja puuduste osas, mis puudutavad süsteemide ja seadmete paigaldus- ja seadistustööde kvaliteeti.

3. Kui toote garantiiaja kestel ilmneb tootel normaalset kasutamist ja teenindamist takistavaid puudusi, mis on tingitud defektse materjali või töö kvaliteedist, remondib Salalux AS omal kulul toote või vahetab selle tasuta välja samaväärse seadme vastu, arvestades alljärgnevaid tingimusi:

3.1. Garantii kehtib ainult garantii-tunnistuse või ostudokumendi originaali esitamisel ostja poolt või juhul, kui ostja initsiatiivil on selgelt tõendatud toote või süsteemi päritolu ja soetamise kuupäev. Salalux AS’il on õigus garantiiremondist loobuda, kui eelmainitud tingimused ei ole täies ulatuses täidetud, või on võimalik tuvastada dokumentide võltsimist ja/või seadme originaalnumeratsiooni tahtlikku muutmist.

3.2. Garantii kehtib ainult defektidele, mis on tingitud ebakvaliteetsest materjalist, konstruktsioonist või Salalux AS poolt teostatud töö kvaliteedist. Garantii ei hõlma järgmist:

seadmete/süsteemide perioodilist hooldust;
seadme normaalsest kasutamisest ja kulumisest põhjustatud detailide hooldust, remonti, puhastamist ja vahetust;
toote kasutamisel vigastatud kaitsmete, signaallampide, klaasosade, korpuste kattepaneelide jms. vahetust;
seadme kasutamise seisukohalt mitteoluliste vigade (mis ei takista seadme normaalset tööd ja kasutamist) parandamist;
kasutuse eripäradest või kasutaja soovist tingitud tarkvara uuendamist;
vea tuvastamist, juhtudel, kui selgub, et defekti ei esinenud ja tegu oli seadme ebasihipärase kasutamisega.
3.3. Garantii ei kehti juhtudel, kui toote kahjustused on tingitud järgmistest asjaoludest:

väärtarvitamine või hoolimatu kasutamine, kaasaarvatud, kuid mitte ainult toote/süsteemi kasutamine, selleks mitte ettenähtud eesmärkidel või töörežiimides või seadme paigaldamis-, kasutamis- ja hooldusnõudeid eirates ning toote/süsteemi kasutamine või paigaldus sellisel moel, mis on vastuolus kehtivate tehniliste tingimuste või ohutusnõuetega;
remonditööd, mis on teostatud selleks mittevolitatud (juriidiliste või füüsiliste) isikute pool. Toote avamine selleks mittevolitatud isiku poolt;
õnnetused, loodusõnnetused ning muud põhjused, milliste juhtumist Salalux AS ei saa takistada, kaasaarvatud, kuid mitte ainult, välgust, veest, ülepingest, tulest, rahvarahutustest, vandalismist ning valest ventilatsioonist tingitud kahjustused.
3.4. Toodet ei loeta materjali, konstruktsiooni, tootmis- ega paigalduskvaliteedi poolest defektseks, kui seda kasutatakse paigaldistes või tingimustel, mille jaoks toode ei ole algselt väljatöötatud ja toodetud, ning seda tuleb kohaldada, muuta vöi sobitada vastavalt olukorra eripäradele. Garantii korras ei hüvitata taoliseks kohaldamiseks, muutmiseks või sobitamiseks tehtud kulutusi, samuti ei hüvitata vigastuste likvideerimist, mis on tekkinud taolise tegevuse tagajärjel.

3.5. Salalux AS teostab garantiiremonti vastavalt kliendi poolt, kas suuliselt või kirjalikult, esitatud toote normaalse töö puuduste kirjeldusele. Kui kirjelduse puudulikkuse tõttu on vajalik teostada täiendavat rikke diagnoosi, siis Salalux AS-il on õigus küsida kliendilt sellise diagnostika eest tasu. Salalux AS ei vastuta tagastatud (defektse) toote veakirjelduses mitteesinevate vigade avastamise ja kõrvaldamise eest.

3.6. Garantiiajal teostatud toote remont annab õiguse ainult rikke kõrvaldamiseks vahetatud detailide, sõlmede või kaablivõrkude garantiiaja pikendamiseks, kuid ei anna õigust toote, kui terviku garantii pikendamiseks ega garantiiaja uuesti alustamiseks. Käesoleva garantii tingimustega kooskõlas oleva remondi käigus Kohustub Salalux AS defektsed osad välja vahetama funktsionaalselt võrdväärsete kvaliteetsete osade vastu. Garantii korras vahetatud rikkis varuosad kuuluvad garantii andjale.

4. IP-põhiste ja võrku ühendatud seadmete nagu nt. valve-, arvuti,- videovalve- ja läbipääsusüsteemide tarkvarauuenduste tegemine on omaniku kohustus. Garantii alla ei kuulu vajalike tarkvarauuenduste tegemata jätmisest tulenevad seadmestike häired ja rikked.

5. Käesolev garantii ei mõjuta tarbija põhiseaduslikke õigusi ega ostu-müügilepingust tulenevaid õigusi müüja suhtes.

6. Garantii ei hõlma toote vea poolt põhjustatud kaudsete ega otseste kahjude hüvitamist kliendile.

7. Garantii teostamise kohaks on Salalux AS esindus aadressil Mäepealse 2, Tallinn 12618. Garantii ei korva lisakulutusi, mis võivad kliendil tekkida toote tagasi monteerimisest või transpordist Salalux AS esindusse. Väljakutse puhul on Salalux AS’il õigus nõuda Kliendilt töötaja- või seadmete transpordi maksumuse kompenseerimist.

8. Juhul, kui töö käigus selgub, et tegemist ei ole garantii alla kuuluva rikkega, siis Salalux AS peatab remonditöö, teavitab klienti esimesel vöimalusel ilmnenud asjaoludest ning teatab kliendile orienteeruva rikke kõrvaldamise maksumuse. Kui klient ei soovi tellida seadme edasist remonti, siis on Salalux AS-il õigus esitada kliendile arve seni tehtud kulutuste osas.