ATS – Automaatne tulekahjusignalisatsioon

salalux_automaatne_tulekahjusignalisatsioon

Automaatne Tulekahju Signalisatsioon (ATS)

Salalux projekteerib, paigaldab ja hooldab automaatseid tulehäiresüsteeme. Jälgime pidevalt, et meie projekteeritud süsteemid vastaksid kõigile seadusandlusest ja erinevatest normidest tulenevatele tingimustele.

Peamised Eestis kehtivad tulekahjusignalisatsiooni reguleerivad normid on kirjeldatud:

•Siseministri Määrus Nr 1 “Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi   tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse”
https://www.riigiteataja.ee/akt/118012013002
•Tuleohutuse seadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/116042013007
•Standard CEN/TS 54-14:2004

NB! Kõik tulehäiresüsteemid vajavad hooldust sõltumata sellest, kas kehtib garantiiperiood või mitte.

Süsteemide projekteerimiseks, paigaldamiseks ja hooldamise tegevuse teostamiseks on Salalux kantud Majandustegevuse Registrisse vastavate tegevusalade järgi.

Pakume nii konventsionaalseidkui analoog-adresseeritavaid süsteeme.Lisaks gaasilekke andureiderinevatele gaasidele.

Konventsionaalne tulekahjusignalisatsioon

Paigaldatakse eelkõige väiksematele pindadele ja lihtsama ruumide jaotusega hoonetesse. Konventsionaalse süsteemi eeliseks on tema lihtsam ülesehitus ja sellest tulenev natuke odavam hind. Tema miinuseks on tuleohu avastamiskoha mõnevõrra tülikam kindlakstegemine. See tuleneb asjaolust, et konventsionaalses süsteemis ühendatakse samasse häireahelasse kuni 20 andurit. Indikatsioon keskseadmel näitab ainult ahela numbrit. Seega häire tekkimisel võetakse kätte keskseadme juures olev korruseplaan ja käiakse läbi ruumid, mis on märgitud plaanil selle ahela poolt kaitstavatena, kuni leitakse häire põhjustanud andur. Iga rakendunud andur annab märku häireseisundist punase LED tulukesega.

Adresseeritav Tulekahjusignalisatioon

Kasutatakse Reeglina suuremates hoonetes ja majutusasutustes ning inimeste kogunemiskohtades (teatrid, kinod, kaubanduskeskused jne). Mitmetel juhtudel on reguleeritud Adresseeritava süsteemi nõue siseministri määruses Nr 80. Adresseeritav süsteem võimaldab tuleohu koha kindlaks määrata anduri täpsusega. Seetõttu ei tule hoonest “otsida” tulehäiret andnud andurit, vaid selle nimetus ja asukoht kuvatakse keskeadme ekraanil. Vaatamata sellele, peavad keskseadme juures asuma hooneplaanid koos tulekahjusignalisatsiooni paiknemisega ja keskeadme kasutusjuhendid. Adresseeritava keskseadme lisaväärtus on paindlikud lisavõimalused juhtida hoones olevaid erinevaid tehnosüsteeme. Jagada juhtimine gruppidesse ja siduda grupid erinevate avastamispiirkondadega. Tehnosüsteemid, mida juhitakse ATS väljunditega on enamasti sundventilatsioon, liftid, signaaliedastus häire- või turvakeskusesse jne.

Automaatne Tulekahjusignalisatsioon

Peab suutma adekvaatselt tegeleda vähemalt järgmiste ülesannetega:
•Tuleohust teavitamine nii heli, kui valgus-signaaliga
•Keskseadme programmi kontroll (avastamaks võimalikke tõrkeid keskseadme töös) ja riketest teavitamine nii heli, kui valgus-signaaliga
•Andurahelate elektriline kontroll (avastamaks kaablirikked) ja riketest teavitamine nii heli, kui valgus-signaaliga
•Toiteseadmete automaatne kontroll ja riketest teavitamine nii heli, kui valgus-signaaliga

Kõik tulehäiresüsteemide komponendid peavad vastama kehtivatele standartitele EN-54 ja vastavatele standardi alamosadele. Selle kinnituseks peab iga seadme kohta olema vastavustunnistus, mis on välja antud selleks volitatud isiku poolt. Volitatud isik on vastavasse registrisse kantud sertifitseerimisbüroo.

Kõik tulehäiresüsteemide aktiivseadmed peavad omama vähemalt kahte sõltumatut toiteallikat, milleks enamasti on võrgutoide primaarse allikana ja akupatareid varuallikana. Akupatareide mahtuvust tuleb iga hoolduskorra ajal mõõta selleks ettenähtud seadmega ja aku mahtuvuse mittevastavuse korral akud(d) vahetada.

Kõik juhtimisahelad, milleks on helisignaalide ahelad ja tehnosüsteemide juhtahelad peavad olema teostatud vähemalt 30min. tulepüsiva kaabliga.

Tuleohu andurid

Enamasti kasutatakse hoonetes tuleohust automaatselt teavitavaid andureid, milleks on optilised suitsuandurid, lineaarsed suitsuandurid, temperatuuritõusuandurid. Harvem leegiandurid ja ventilatsioonitorustikku paigaldatavad nn. kanaliandurid. Tulekahjualarmi käsitsi esilekutsumiseks ksutatakse käsiteadusteid.

Helisignaal

Edastatakse enamasti spetsiaalsete häirekellade või sireenidega.

Tulehäiresüsteemidele annab Salalux kaheaastase garantii.